یکی از دغدغه های بانوان عزیز بابت رانندگی، نگرانی از خرابی و یا پنچری خودرویشان می باشد و به لحاظ اینکه این عزیزان مهارتهای لازم در رفع خرابی و یا پنچری را ندارند در اکثر مواقع از رانندگی خودداری می کنند، لذا مجموعه کرد امداد با ثبت اشتراک و در اختیار گذاشتن کارت اشتراک به این عزیزان تمامی نگرانی خانمها را در این زمینه برطرف نموده است